Fakultet for helsevitenskap (HV)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

En klinisk stipendiatstilling ved Fakultet for helsevitenskap tilknyttet barn og unge i kommunehelsetjenesten i Akershus– en brobyggerstilling mellom universitet og praksisfelt

Ved OsloMet – storbyuniversitetet er det ledig en åremålsstilling som klinisk stipendiat innen helsetjenester til barn og unge i kommunene.

Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstilling der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet. Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år.

Stipendiaten vil være ansatt på Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akerhus (USHT) (40 % praksisutvikling og tverrprofesjonelt arbeid). USHT har et samfunnsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal være pådriver for å styrke kvalitet i kommunehelsetjenesten gjennom fag-, kompetanseutvikling og forskning (www.utviklingssenter.no).

I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg er det ønskelig at kandidaten har tilknytning til et forskningsmiljø i kommunen. Stipendiaten vil også knyttes til INTERACT (Interprofessional Interaction with Children and Youth - https://www.interact.hioa.no) og samarbeide med en stipendiat innenfor barnevern om utvikling av tverrprofesjonell praksis i kommunene.

INTERACT er et utdanningsprosjektet som har som mål å gi studenter i profesjonsutdanninger ved OsloMet erfaring med tverrprofesjonelt samarbeid i tjenestene til barn, unge og deres familier. Deler av denne opplæringen foregår i kommunene, i et praksisfelt som arbeider med utvikling av helhetlige tjenestetilbud til barn og unge. I tilknytning til INTERACT, ønsker OsloMet å styrke forskning vedrørende tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn/unge i kommunesektoren og mellom kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiaten ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel, ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet. Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante. Det er et krav til prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men må skissere en relevant tematikk der de konkrete problemstillingene ikke er klare fordi de utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet.

Den kliniske stipendiaten skal sammen med ni andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på Fakultet for helsevitenskap og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d. -prosjekt med relevant problemstilling
 • følge ph.d. -programmet i helsevitenskap
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved fakultetet
 • delta på Brobyggerskolen

Arbeidsoppgaver – utdanning (40%)

 • utvikling av nye modeller for tverrprofesjonell praksis med barn og unge i kommunehelsetjenesten i nært samarbeid med praksis og stipendiat fra barnevern
 • bistå i undervisning og veiledning av universitetets studenter i praksis med barn og unge i kommunehelsetjenesten
 • bidra inn i INTERACT i samarbeid med stipendiat barnevern

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for HV som har to ph.d.-program. Denne stillingen er knyttet til enten ph.d.-programmet i helsevitenskap, eller ph.d. -programmet i atferdsanalyse. Fakultetene har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten må knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning som helsesøster eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • kunnskap om og erfaring fra praksis med barn/unge og deres familier i kommunehelsetjenesten
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra helsestasjon/skolehelsetjenesten
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • interesse og erfaring fra undervisning og veiledning

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsmiljø i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Prodekan for utdanning Ingrid Narum, ingrid.narum@hioa.no, tlf. 41 62 65 67
 • Prodekan for FoU Sølvi Helseth, sølvi.helseth@hioa.no, tlf.90 02 02 78 (tilgjengelig fra 6.aug.)
 • FoU leder Kristin Skutle, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus, krisku@lorenskog.kommune.no, tlf 40 87 55 34

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@oslomet.no.
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim Henrik Ruud,
kim-henrik.ruud@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 436 900 – 466 500 per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «send søknaden».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • skriv som kort beskriver motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Vilkår

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på Fakultet for helsevitenskap

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:  1.10.18

Ref:               18/06420

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn kr. 436 900 – 466 500 per år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06420
Kontakt
 • Prodekan Ingrid Narum , 41626567
 • Prodekan Sølvi Helseth, 90020278
 • FoU-leder Kristin Skutle, 40875534
Publisert 05.07.2018
Søknadsfrist 01.10.2018

Tilbake til ledige stillinger