OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Dyktig og engasjert seksjonssjef HR søkes!

HR-tenester er ein nyoppretta seksjon med 8 medarbeidarar i avdeling for HR kor ei av hovudoppgåvene vil vera å levera tenester til fellesadministrasjonen sine leiarar og tilsette. Du vil også vera ein viktig bidragsytar til å utvikla HR-tenester på tvers av heile høgskulen. Me søkjer deg som likar å arbeida med utvikling av menneske og organisasjon og forstår korleis dette er sentrale virkemiddel for å oppnå høgskulen sine strategiske mål. HiOA ynskjer å skapa ein administrasjon for framtida og me ser etter deg som er oppteken av service og brukarane sine behov og som har evne til å tenkja nytt og sjå utviklings- og effektiviserings- muligheter. Du vil leia ein seksjon i HR-avdelinga som er oppteken av å arbeida saman og skapa verdi til HiOA sitt samfunnsoppdrag. HiOA ynskjer å skapa eit inkluderande og inspirerande arbeidsmiljø prega av mangfold som stimulerar til samhandling, læring og utvikling. Me ser det som ein fordel om du har kompetanse innan mangfoldleiing.


Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vera å

 • levera tenester innan rekruttering og personalforvaltning til fellesadministrasjonen sine leiarar og tilsette
 • leia og utvikla seksjonen sine medarbeidarar
 • bidra til å fremtidsretta HR funksjon for HiOA
 • videreutvikla og forbedra rutinar, malar og prosessframstilling innan rekruttering- og personalforvaltning
 • vedlikehalda og endra høgskolen sitt personalreglement
 • juridisk rådgjeving, mellom anna, spørsmål knytta til tilsetjing og opprykk i UF-stillingar
 • deltaking i HiOA sitt mangfoldsarbeid
 • leiarstøtte i oppfylgjing av sjukefråvær
 • fylgja opp lokalt HMS-arbeid


Me ser etter deg som har

 • master i retsvitenskap eller tilsvarande utdaning
 • dokumentert evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid
 • god erfaring frå operative HR-oppgåver og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • erfaring frå å leia andre i prosjekt eller team
 • gode IKT-forståing og kunnskap
 • god skriftleg og muntleg framstillingsevne på norsk og engelsk


Det er ein fordel at du har

 • erfaring frå UH-sektoren


Personlige eigenskaper
Me ynskjer deg som har god organisasjonsforståelse og evner å bygge gode relasjonar. Du kan videreutvikla fagkompetansen til andre medarbeidarar. Det er derfor viktig at du har ein inkluderande leiarstil. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og du kan skapa engasjement og motivasjon rundt deg. Du er god til å se nye løysingar og korleis disse kan bidra til å oppnå høgskolen sine strategiske mål.

Det er viktig for HiOA å spegla menneska i regionen vår, og me ynskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomen. Me arbeidar aktivt for å utvikla oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggja til rette arbeidsplassen dersom du treng det.


Me kan tilby deg

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit arbeidsmiljø med motiverte og engasjerte kollegaer i avdeling for HR
 • ein arbeidsplass i utvikling med ambisjonar om å verta det neste universitetet i Norge
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar

Du må lasta opp attestar og alle sider av vitnemål. Dokumenta må vera på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vere autoriserte. Du må fram originalar dersom du vert innkalt til intervjua. Høgskolen i Oslo og Akershus kontrollerar dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.


Andre opplysningar
Dersom du ynskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

 • HR-direktør Geir Haugstveit mobil 94877592

Stillinga vert løna etter lønsregulativet til staten, stillingskode 1211 Løn kroner 621 800 – 702 500 per år. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar. Frå løna vert det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens Pensjonskasse.

Du som søkjar kan med heimel i Offentleglova verta publisert på søkjarlista sjølv om du har bede om at søknaden vert handsama konfidensielt. Hvis det skjer vil du verta varsla før publisering.

Dersom du vil søkja på stillinga, må du søkja elektronisk ved å nytta knappen nedst i utlysinga “logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         9.8.2017

Ref.:                       17/04691

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/04691
Kontakt
 • HR-direktør Geir Haugstveit , mobil 94877592
Publisert 23.06.2017
Søknadsfrist 09.08.2017

Tillbaka till lediga jobb