Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 100 tilsatte og 1750 studenter.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider, les mer om fakultetet/senteret her. Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) lyser ut én stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Vi søker originale og empiriske prosjekter av høy kvalitet og som bidrar til utvikling av kunnskap om språkutvikling hos barn i barnehagealder. Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for barnehagelærerutdanning ved Campus Pilestredet.

Om stipendiatstillingen
Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet Language Assessment Tools (LAT, CRIStin-ID 500646). I dette prosjektet arbeider vi for å etablere gode metoder for språkkartlegging av énspråklige og flerspråklige barn i norske barnehager, slik at man bedre kan oppdage forsinket språkutvikling. Vi vet at tidlig innsats er viktig, og at verktøyene som finnes i dag, ikke er gode nok til å kartlegge både énspråklige og flerspråklige barn (Kunnskapsdepartementet, 2011). Gode kartleggingsverktøy er en forutsetning for at barnehagelærere skal kunne «følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling», slik det står i den nye rammeplanen for barnehagen.

Prosjektgruppen består av forskere og studenter fra fire fagmiljøer: BLU (OsloMet), MultiLing, Senter for flerspråklighet (UiO), Institutt for spesialpedagogikk (UiO) og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. LAT-prosjektet ledes fra BLU på OsloMet av forskergruppen FOLE, Fonologisk og leksikalsk språktilegnelse, som består av førsteamanuensene Nina Gram Garmann og Anna Sara H. Romøren (begge er også tilknyttet MultiLing). Prosjektgruppen har arbeidet med utvikling av språkkartleggingsverktøy i flere år, og kandidaten vil bli en del av dette fagmiljøet.

Forskergruppen arbeider for tiden med kartleggingsverktøyet Norwegian MacArthur Bates Communicative Development Inventories III (N-CDI III) for tre- til fireåringer, og en del av stipendiatprosjektet skal bidra til utprøving av dette verktøyet på en gruppe enspråklige norsktalende barn. Utover dette kan stipendiaten selv foreslå andre populasjoner som kan inkluderes i prosjektet, for eksempel flerspråklige barn eller barn med forsinket språkutvikling. Andre verktøy kan også inkluderes i prosjektet, for eksempel Questionnaire for parents of bilingual children (PABIQ), Cross-linguistic lexical tasks (CLT) eller Mitt språk. I tillegg skal stipendiatens forskningsprosjekt ha en tydelig tilknytning til barnehageprofesjonen, og stillingen vil være tilknyttet ph.d.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanningene. Utover dette vil søkere få definere sitt eget forskningsprosjekt som del av prosjektskissen som skal legges ved søknaden. 

Stipendiatstillingen er en 100 % forskerstilling som vil gå over tre år uten arbeidsplikt.

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Les om programmet her. Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak ved dette doktorgradsprogrammet etter at de har søkt. 

Søkere til stillingen vurderes på grunnlag av en prosjektbeskrivelse som skal inneholde tema, problemstillinger eller forskningsspørsmål, teoretisk og praktisk bakgrunn for studien, valg av metoder, data, tidsplan for studiet og litteraturliste. Prosjektbeskrivelsene må ta utgangspunkt i oppgavene som er beskrevet høyere opp i utlysningen, samt presentere kandidatens egen innfallsvinkel til disse og andre oppgaver som prosjektet skal bestå i. Vi vil arrangere et søkerseminar mandag 5. februar kl. 18-20 på OsloMet Campus Pilestredet for interesserte søkere. 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført femårig masterutdanning innen relevante fagfelt (barnehagelærerutdanning, spesialpedagogikk, lingvistikk, eller tilsvarende)
 • evne til å innhente og analysere norskspråklige data fra barn i norske barnehager
 • god prosjektbeskrivelse på et skandinavisk språk eller engelsk
 • gode formuleringsevner på et skandinavisk språk og engelsk
 • opptak på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stillingen som stipendiat. Opptaket forutsetter en god karakter på master- eller hovedoppgaven (normalt A eller B) og en god prosjektbeskrivelse.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • for utenlandske søkere kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem. 

Ønskede egenskaper

 • kunnskap om barns språkutvikling i barnehagealder
 • kjennskap til kvalitative og kvantitative metoder, samt interesse og forståelse for statistikk
 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • kan holde frister og jobbe planmessig og strukturert med eget arbeid

Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen forskning, utviklingsarbeid, eller undervisning er en fordel. Kjennskap til barnehagefeltet er også en fordel. 

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • tett oppfølging i et miljø preget av samarbeid
 • en arbeidsplass i utvikling på Oslos nyeste universitet
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt prosjektleder Nina Gram Garmann, e-post: nina.garmann@hioa.no, telefon 993 13 193. 
For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt seniorrådgiver Aleksandra Sawicka, e-post: aleksandra.sawicka@hioa.no, telefon 67 23 71 37.
For nærmere informasjon om søknadsprosessen, kontakt HR-seksjonen ved Heidi Hertzberg Wold, e-post: heidihertzberg.wold@hioa.no, telefon: 67 23 59 94. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50-54, som tilsvarer 436 900-466 500 NOK per år. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”send søknaden”.

Vurdering av søkerne
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I vurderingen vil det bli lagt særskilt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.

I elektronisk søknad må du laste opp: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger).
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • de vitenskapelige arbeidene du ønsker skal bli vurdert i prosessen
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser 

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med flerkulturell bakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson fra HR i denne annonsen.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo sentrum
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/00577
Publisert 17.01.2018
Søknadsfrist 02.03.2018

Tillbaka till lediga jobb