Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider, les mer om fakultetet her.
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) lyser ut en stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. På Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) betyr det blant annet å være i forskningsfronten på området tolking i offentlig sektor som tema i utdanninger. 
Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet, som vil bidra til utvikling av kunnskap om kommunikasjon via tolk som tematikk i profesjonsutdanninger. 
Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Seksjon for tolkeutdanning, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST), Campus Pilestredet. Tolkeutdanningen ved OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) ble etablert i 2007, og har utdannet tolker i over 50 språk. Fra 2017 har seksjonen tilbudt Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor. Seksjonen har utviklet kurset ‘kommunikasjon via tolk’ for fagpersoner i offentlig sektor.

Om stipendiatstillingen og ph.d.-prosjektet
Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet “How to ensure that an interpreter is called for when required? Needs and solutions related to language barriers in hospital settings”. Dette prosjektet har som formål å framskaffe kriterier og ny kunnskap som helsepersonell kan støtte seg til for å ta gode avgjørelser om i hvilke situasjoner det er nødvendig å tilkalle tolk. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved tolkeutdanningen ved OsloMet, ved flere av helsefagutdanningene ved OsloMet, ved Avd. for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Ahus og andre institusjoner. Mer informasjon om prosjektet kan tilsendes ved henvendelse til Seksjon for tolkeutdanning v/ Gry Sagli e-post: gry.sagli@hioa.no. 

Prosjektet har en komponent som fokuserer på hvordan kommunikasjon via tolk behandles i ulike helsefagutdanninger ved OsloMet. Formålet med ph.d-arbeidet er å bidra til utdanningskomponenten ved å rette søkelyset mot profesjonsutdanninger mer generelt og utforske ulike aspekter ved tematikken kommunikasjon via tolk slik den aktualiseres i utdannings-sammenhenger.

For å forberede studenter til å kunne betjene en befolkning som i økende grad er språklig mangfoldig, er det behov for å integrere kunnskap om tolking i alle utdanninger som leder til profesjonsutøvelse i deler av samfunnet hvor språkbarrierer kan være til hinder for nødvendig kommunikasjon. Det finnes imidlertid lite systematisk kunnskap om kommunikasjon via tolk i profesjonsutdanninger i Norge. Til nå finnes det ingen forskningsprosjekter som har hatt et spesielt fokus på spørsmål relatert til denne tematikken.

Vi søker derfor prosjekter som adresserer dette kunnskapsgapet. Prosjektet må være innenfor det som kan godkjennes ved ph.d-programmet ved LUI og ha relevans for helsefagutdanninger, lærerutdanninger og/eller andre profesjonsutdanninger som leder til profesjonsutøvelse innen offentlig sektor i Norge. Utover dette åpner utlysningen opp for et vidt spekter av tilnærminger, både når det gjelder problemstillinger, metoder og teoretiske perspektiver.

Prosjektet starter opp 01.09.2018 og er tre-årig. Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse som må ta utgangspunkt i overstående beskrivelse. 

Stipendiatstillingen er en 100 % forskerstilling som vil gå over tre år uten undervisningsplikt. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede til en ph.d.-grad fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Seksjon for tolkeutdanning vil tilby veiledning. Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved LUI. Les om programmet her. Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak ved dette doktorgradsprogrammet etter at de har søkt. 

Søkere til stillingen vurderes på grunnlag av en prosjektbeskrivelse som skal inneholde oppsummering av prosjekt, tema, problemstillinger, metoder, teori og data, etiske vurderinger, tidsplan for studiet og litteraturliste. 

Prosjektbeskrivelsene bør fortrinnsvis ta utgangspunkt i denne malen for prosjektbeskrivelse (kan være på norsk). Se her. 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Fullført femårig masterutdanning innen relevante fagfelt
 • god muntlig og skriftlig kompetanse i et skandinavisk språk og engelsk
 • opptak på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • for utenlandske søkere kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem. 

Ønskede egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • du må trives med å jobbe selvstendig og ta egne initiativ
 • du må kunne holde frister og jobbe planmessig og strukturert med eget arbeid
 • god evne til formidling av forskning

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • medlemskap i en av forskningsgruppene ved LUI
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt med Seksjon for tolkeutdanning:
Seksjonsleder/prosjektleder førsteamanuensis Gry Sagli, e-post: gry.sagli@hioa.no, telefon 67 23 76 40 
For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:
Seniorrådgiver Aleksandra Sawicka, e-post: aleksandra.sawicka@hioa.no, telefon 67 23 71 37 
For nærmere informasjon om søknadsprosessen, kontakt HR-seksjonen ved:
Rådgiver Heidi Hertzberg Wold, e-post: heidihertzberg.wold@hioa.no, telefon 67 23 59 94

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50-54, som tilsvarer 436 900- 466 500 NOK per år. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Send søknaden”.

Vurdering av søkerne
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I vurderingen vil det bli lagt særskilt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.

I elektronisk søknad må du laste opp: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner 

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med flerkulturell bakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo sentrum
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/00569
Publisert 17.01.2018
Søknadsfrist 28.02.2018

Tillbaka till lediga jobb